OpenDay 2022/2023

OpenDay :

14 Gennaio ore 16:00 – 19:00

22 Gennaio ore 9:30 – 12:30